New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

October

Home2016October

ระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 6 แบบ ดังนี้ 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเนื่องกัน บ่อสุดท้ายจะทำหน้าที่เป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ สำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทำหน้าเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วยังทำให้เกิดการกวนผสมของน้ำในบ่อด้วย ทำให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงภายในบ่อ 3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) […]

 ระบบบำบัดน้ำเสียแบ่งเป็น ดังนี้  Chemical Treatment เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี มาทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำเสีย เช่นโลหะหนักบางตัวที่ปนเปื่อนมากับน้ำเสีย Biological Treatment การบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนทางชีวภาพ เช่นการใช้จุลินทรีย์มากำจัดสิ่งปฏิกูลที่เจอปนอยู่ในน้ำเสีย โดยจุลินทรีย์นี้อาจเป็นแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Organisms) หรือไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Organisms) เป็นต้น รับเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย, บริษัทรับเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย, ผู้รับเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย, ช่างรับเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย, ช่างระบบบำบัดน้ำเสีย, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, รับปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ออกแบบ-ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เป็นที่ปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, บำบัดขยะ, กำจัดไขมัน, และ ระบบเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และเรายังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร.091-861-4122, 082-486-4990 Email : obecengineering@gmail.com http://www.ระบบบําบัดน้ําเสีย-ระบบบําบัดน้ําเสียโรงงาน.com ระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งตามจังหวัด ระบบบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร ระบบบำบัดน้ำเสียสมุทรปราการ ระบบบำบัดน้ำเสียระยอง ระบบบำบัดน้ำเสียอยุธยา […]