New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ http://www.ระบบบําบัดน้ําเสีย-ระบบบําบัดน้ําเสียโรงงาน.com โทร 091-861-4122, 082-486-4990  – รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ, ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น ระบบบำบัดจากอาคาร, ระบบบำบัดจากบ้านเรือน – รับทำแบบบ่อบําบัดน้ำเสียโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานสากลในราคาถูก – รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย งานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม – รับออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ต้องการทีมงานด้านงานออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย – บริการตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียหรือถังบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งตามบ้านเรือนหรือหน่วยงานต่างๆ  – บริการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน – รับประเมินสถานภาพและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานทั้งระบบที่ใช้งานได้ปกติและระบบที่่มีปัญหา  – บริการให้คำปรึกษาออกแบบ และแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และฟาร์ม บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย บริการก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น  ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร […]

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอาหาร, ระบบบําบัดน้ำเสียโรงงานน้ําตาล, ระบบบําบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม, ระบบบําบัดน้ำเสียโรงงานแป้งมันสําปะหลัง, ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมเคมี, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำมันพืช, ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมยาง, ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมกระดาษ , ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ – รับออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท – บริการให้คำปรึกษาการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรม – รับประเมินสถานภาพและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในและภายนอกโรงงาน ทั้งระบบบำบัดที่ใช้งานได้ปกติและระบบบำบัดที่่มีปัญหา บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร.091-861-4122, 082-486-4990 Email : obecengineering@gmail.com http://www.ระบบบําบัดน้ําเสีย-ระบบบําบัดน้ําเสียโรงงาน.com ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เป็นระบบและกระบวนการในการบำบัดน้ำที่มีการปนเปื้อนสารเคมี สิ่งเจือปนต่างๆ ที่ผ่านขบวนการชำระล้างหรือขบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งหากมีการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำภายนอกโดยไม่มีการบำบัดเสียก่อน จะเกิดผลเสีย และทำลายสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ทาง บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ […]